Få projekten att flöda med Fimpec IPD och Lean

Fimpec IPD och Lean ger äkta mervärde för våra kunders projekt och gör verksamheten öppen och effektiv.

IPD eller Integrated Project Delivery (integrerad projektleverans) är en organisationsmodell för projektet. Den innebär att man bildar ett gemensamt projektteam med kunden och övriga viktiga aktörer och att gemensamma mål ställs upp för teamet. Varje aktör ingår sitt eget avtal med kunden men de bästa personerna används för olika roller och ansvarsområden, utan att se till företagsgränserna.

Fimpec använder sin egen Fimpec IPD-modell för sina projekt. Den viktigaste skillnaden mellan Fimpec IPD och den traditionella IPD-genomförandemodellen är i synnerhet den industriorientering som tagits fram för Fimpecs IPD, där projektorganisationens samarbete koncentreras redan i ett tidigt skede i projektet. Fimpecs bygg- och planeringschef Eelon Lappalainen säger att den traditionella finska uppfattningen om IPD härstammar från alliansprojekt där man genom avtal försöker engagera de viktigaste aktörerna för gemensamma mål och ett bättre samarbete.

”Fimpec IPD kommer däremot från investeringsprojekt inom industrin och från ett samarbete med industriföretagen. Det togs fram precis för dessa projekt. I Fimpecs modell startar samarbetet i ett mycket tidigt skede, ofta redan under olika projekt- och förutredningsskeden. Då sår vi fröet till samarbetet redan med kundens team. Vi börjar röra oss mot våra gemensamma mål i god tid före investeringsbeslutet. I Fimpecs IPD är det viktigt att målen för arbetarsäkerhet, kostnader, tidtabeller och kvalitet görs upp tillsammans med kunden och Fimpec har verkligen en ”skin in the game”-mentalitet”, beskriver Lappalainen.

Fimpec har använt IPD vid ett flertal projekt. Fördelarna med IPD-modellen har synts särskilt i samband med Metsä Groups projekt för bioproduktfabriker i Kemi och Äänekoski. Lärdomarna från projektet i Äänekoski utvecklades tillsammans med kunden för projektet i Kemi och instanserna som ansvarar för planeringen på fabriken har fått delta i större omfattning än tidigare i samarbetet. Under båda projekten för bioproduktsfabriker byggde vi upp ett gemensamt projektteam med viktiga aktörer redan i projektplaneringsskedet.

Fimpec IPD försöker säkerställa att kundens viktiga mål uppnås. Lappalainen säger att det för industriprojekt är särskilt viktigt att den egna investeringen startar på ett säkert och högklassigt sätt och håller sig inom budget och tidtabeller.

”Till exempel är det ofta viktigt för kunderna inom industrin att de får en tillförlitlig kostnadsberäkning och tidtabell som är baserad på information från motsvarande projekt. Här har Fimpec ett särskilt bra kunnande eftersom vi ända sedan grundandet systematiskt har samlat in efterkalkylerings- och tidtabellsinformation från industriprojekt och vi använder alltid den informationen för våra kunders projekt. Dessutom har Fimpec IPD klara arbetssätt för alla de olika skedena i projektet. Vårt företag har färdiga och testade verksamhetsmodeller särskilt för hantering av det krävande gränssnittet mellan byggande och installation. Då kommer vi snabbt framåt i arbetet och kunden kan koncentrera sig på det som är viktigt för dem”, säger Lappalainen sammanfattningsvis.

IPD grundar sig på att förbättra flödeseffektiviteten, med Lean

Begreppet IPD har kommit in i språkbruket för projektverksamheten via Lean. Verksamhetsfilosofin Lean grundar sig på en förbättring av flödeseffektiviteten. Det sker genom att man på olika sätt försöker avlägsna hindren för arbetsflödet och att minska det bortslösade arbete som uppstår inom olika funktioner.

Fimpecs planeringsingenjör Tatu Kivinen säger att kärnprincipen i Lean-verksamheten är att identifiera mervärdet och framstegen som arbetet ger upphov till. Med Lean är det viktigt att identifiera det som faktiskt är till nytta samt även det som är till men. Därför är det viktigt att visualisera arbetet för att kunna förutse kommande uppgifter och förutsättningarna för dem.

En annan viktig princip inom Lean är att begränsa mängden pågående arbete. Ett projekt blir flödeseffektivare om man koncentrerar sig på de viktiga uppgifterna i stället för att öka arbetsbelastningen. Den tredje viktiga Lean-principen är att arbetet inte görs i silor utan genom ett öppet samarbete.

Kivinen säger att Lean i bästa fall ger kunderna en mer tillförlitlig leverans, där man håller tidtabellerna och verksamheten är transparent för kunden. För arbetstagarna är Lean en motiverande verksamhetsprincip som genom modellen för kontinuerligt lärande och kontinuerlig utveckling ger en känsla av att lyckas.

”Lean-tänkandet har en betydande potential inom expertarbetet, även om det som verksamhetsmodell inte är särskilt konkret. För att integrera Lean ordentligt i vardagen krävs det ändå att hela arbetsgemenskapen engagerar sig för det, från ledning till arbetstagare. Snarare är väl Lean en kultur eller filosofi, inte bara en verksamhetsstrategi”, säger Kivinen.

Fimpec IPD och Lean är nycklarna till ett lyckat projekt

Hos Fimpec genomförs Lean och IPD genom kunniga experter. Arbetstagarna har själva fått erfara hur Lean-metoderna har varit till nytta i det vardagliga projektarbetet. Under de senaste åren har företaget vuxit kraftigt, men Lappalainen säger att han har märkt att även nya arbetstagare har tagit till sig Lean-metoderna i projekten vid de äldre kollegornas sida. Hos Fimpec har Lean integrerats som en del av verksamheten och även ledningen har gett sitt stöd för detta från första början.

Just IPD är ett av de vanligaste organisationssätten för större och krävande projekt i samband med Lean-byggande. Lappalainen preciserar att den traditionella modellen där aktörerna deloptimerar sin egen affärsverksamhet på ett engagerat sätt och huvudsakligen leder sina projekt via avtal, är den direkta motsatsen till IPD. Det går att främja projekt även på det sättet men för ledning av industriprojekt som håller ett allt högre tempo och är allt mer krävande räcker den modellen inte längre till. Detta ger upphov till ett behov för ett arbetssätt som IPD.

”Det är förstås ett slags ideal att sträva till en bättre flödeseffektivitet. Vi kan aldrig uppnå idealet men verksamheten utvecklas inte heller utan någon riktning. Jag litar på att vi i samband med Metsä Groups projekt för bioproduktfabriken i Kemi kommer att kunna inrota Lean-metoder och Fimpec IPD i våra nya arbetstagare, representanterna för våra entreprenörer och i utrustningsleverantörerna och att våra kunder kommer att känna att de får nytta av de metoder vi använder. På så sätt säkerställer vi även i fortsättningen att vi samarbetar och att vi kontinuerligt utvecklar vår IPD-modell för kundernas behov”, beskriver Lappalainen.

Läs dessa härnäst