Fimpec – specialist på energi­omställning

Energiomställningen är här. Ambitionen att minska utsläppen och dämpa klimatförändringarna har satt i gång en energiomställning som innebär stora förändringar för energisektorn och dess verksamhet. Fimpec bidrar till denna förändring genom att erbjuda sina kunder innovativa förnybara energilösningar som samtidigt tillmötesgår de krav som ställs av energiomställningen.

Energisektorn står inför enorma förändringar. Utsläppsmålen tvingar energimarknaden att fasa ut fossila energikällor för att få bukt med klimatförändringarna. Den pågående omställningen innebär omfattande förändringar av systemen för produktion och förbrukning av energi. Fimpec är en aktiv aktör som hjälper företag att navigera i omställningen.

Det handlar inte enbart om en övergång från förbränning till renare teknik. Energiomställningen påverkar även distributionsnäten, leveranssäkerheten och försörjningsberedskapen. Framtidens energisystem kommer att bli renare, men innebär samtidigt ökad komplexitet och närmare kopplingar mellan olika sektorer. Även affärs- och intäktsmodellerna kommer att förändras när så kallade prosumenter uppkommer vid sidan av vanliga konsumenter. Aktörerna i energibranschen befinner sig i ett tuff situation, men det finns sätt att driva igenom förändringen och nya utvecklas hela tiden.

”Vi på Fimpec har i god tid tagit hänsyn till energiomställningen i vår verksamhet och kompetensutveckling. Vi medverkar i många banbrytande projekt och kan erbjuda våra kunder specialistkompetens och konsulttjänster i allt från konceptutveckling till praktiskt genomförande”, berättar diplomingenjör Andreas Lund som är konsult på Fimpec och specialiserar sig på förnybar energi och innovativa lösningar som geotermisk energi och Power-to-X.

Elektrifiering är kärnan i energiomställningen

Enligt Lund är elektrifiering en avgörande faktor för energiomställningen, det vill säga övergången från fossil energi till att direkt eller indirekt utnyttja el från förnybara källor. Direkt elektrifiering förekommer redan i trafiken och inom värmeproduktion, men kommer i framtiden även att bli allt vanligare inom andra sektorer. Där är Fimpec som har lång erfarenhet av projektering och projektledning inom energisektorn en kunnig och innovativ partner.

”Elektrifiering av värmeproduktionen förutsätter ny teknik. En övergång pågår från förbränningsbaserad värme till exempelvis elpannor, värmepumpar och geotermisk energi. Som ett exempel kan nämnas att stora värmepumpar nu i stället för enskilda fastigheter börjar finnas i megawattsklassen. Geotermisk energi har i sin tur en enorm potential världen över. Men det kommer att kräva nya typer av lösningar, till exempel geotermiska djupbrunnar, som avviker från konventionella värmebrunnar såväl tekniskt sett som i fråga om djupet och storleken på brunnarna. Ett bra exempel på tekniken är Helens geovärmeanläggning i Brunakärr i Helsingfors. En annan utvecklingstrend inom värmepumpar är sjövärmepumpar”, berättar Lund.

Fimpec har mångsidig expertis inom både värmepumpar och geotermiska djupbrunnar och våra specialister har arbetat med ett stort antal projekt som inkluderat dessa lösningar.

Indirekt elektrifiering med grön vätgas

Det har pratats mycket om vätets betydelse och dess vikt i energiomställningen. Förväntningarna är höga, men enligt Lund befogade, för direkt elektrifiering är svårt i många sektorer. Exempel på sådana är till exempel kemisk industri, ståltillverkning samt tunga fordon och fjärrtrafik.

”Dessa sektorer kommer att behöva bränsle även i framtiden och vätgas framställd med förnybar el, så kallad grön vätgas, gör det möjligt att minska utsläppen även där som direkt elektrifiering inte är möjlig. Vätgas och olika produkter som bygger på vätgas kan användas för att ersätta fossila bränslen och naturgas. De erbjuder dessutom möjlighet att lagra överskottsel till exempel som syntetiskt bränsle som kan användas för att balansera variationer i produktion och förbrukning av el och värme.”

Fimpec har expertis inom utveckling och genomförande av olika vätgaslösningar, till exempel konceptutveckling och projektering av vätgasanläggningar.

”Tillsammans med kunden kan vi planera vilken typ av elektrolysanläggning som behövs och hur den ska byggas. Vi har även specialistkunskap inom innovativa lösningar, jämförelser av elektrolyserare och att kombinera metanisering. Vi ligger i framkant för utvecklingen av en vätgasekonomi och medverkar i ett flertal föregångarprojekt, exempelvis P2X Solutions projekt i Harjavalta”, säger Lund.

Förmånlig el och lösningar för överskott och underskott i elproduktionen

En viktig förutsättning för energiomställningen och elektrifieringen den kräver är tillgång till förmånlig förnybar el. Det är avgörande för både direkt och indirekt elektrifiering och utgör kärnan för hela vätgasekonomin.

”Andelen förnybar elproduktion växer snabbt, vilket löser en del av problemet. Samtidigt kvarstår dock problemet med att det tidvis råder obalans mellan elproduktion och förbrukning. Utmaningen är variationer: vind- och solkraftsproduktionen varierar och på samma sätt kan elförbrukningen variera avsevärt. Särskilt i Norden är uppvärmningsbehovet störst under vintermånaderna och när det gäller trafiken kan laddning av elbilar orsaka förbrukningstoppar inom enskilda dygn”, förklarar Lund.

Han påpekar dock att nya lösningar som kan lösa problemen har utvecklats, till exempel värmelagring och utnyttjande av vätgas, två områden som även Fimpecs team har erfarenhet av.

Läs dessa härnäst