Från stockflottning till båtliv – Kimola kanal öppnades

Ombyggandet av Kimola flottningskanal mellan Konnivesi och Pyhäjärvi i Kouvola för båttrafik har varit ett exceptionellt infrastrukturprojekt i finska förhållanden. Ombyggnadsarbetet tog ett par år och omfattade muddring och breddning av ett 5,5 kilometer långt avsnitt som grävdes på 1960-talet så att det ska lämpa sig för båttrafik och på vardera stranden byggdes ordentliga erosionsskydd. De gamla knippeslyftarna i flottningskanalen revs och ersattes av en båtsluss som är 35 meter lång, 8 meter bred och har en slussningshöjd på 12 meter. Ett unikt särdrag hos kanalen är den cirka 70 meter långa gamla flottningstunneln som finns i kanalen direkt intill slussen. Denna utvidgades och armerades så att den lämpar sig för båttrafik. Frihöjden i tunneln, liksom under de nya broarna som går över kanalen vid Kimola och Taipale, är 4,8 meter.

Fimpec Oy var med i projektet ända från förberedelserna inför byggandet och arbetade som byggherrekonsult och säkerhetskoordinator i projektet.


Tunneln i Kimola kanal är 70 meter lång och har en frihöjd på 4,8 meter.

”Innan det egentliga byggarbetet startade utarbetade vi de anskaffningsrelaterade dokumenten och konkurrensutsatte entreprenaderna i samarbete med Trafikledsverket. Under byggarbetet utgjordes arbetet av övervakning samt att förutse och lösa diverse utmaningar tillsammans med entreprenörerna och beställaren. I vårt uppdrag ingick även att se till att miljöolägenheterna minimeras och säkerheten hålls på en hög nivå. Det lönade sig att satsa på säkerheten, eftersom det i de fyra entreprenader som ingick i projektet endast inträffade en olycka som ledde till frånvaro, när en person fick bränslestänk i ögonen vid tankning och efter ögonspolning uppsökte en läkare för att låta kontrollera ögonen. Dessutom förekom det några tillbud som analyserades tillsammans med entreprenören”, berättar Tommi Rissanen, som hade ansvaret för projektet i Kimola på Fimpec.

Han antar att projektet var intressant och lärorikt för alla som deltog i det. Båttunneln är den enda i sitt slag i Finland och nya kanalslussar har senast byggts i Finland i början av 2000-talet då kanalerna i Juankoski och Karjalankoski färdigställdes. Sannolikt finns det inte heller någon kanal som geotekniskt sett är byggd i lika utmanande terräng och som är lika lång som Kimola. Detta kunde även ses i intresset för projektet.

”Slussbyggarbetsplatsen intresserade publiken redan i byggskedet så att det nästan utgjorde en störning och invigningen den 3 augusti 2020 följdes av hundratals människor på plats. Slussningsvolymerna under den första veckan med båttrafik (cirka 25 slussningar per dygn) visar också att den nya båtleden är intressant. Kanske det här är början på en ny boom inom kanalbyggande och insjöturism, nu när coronan har ökat inrikesturismen och närturism och miljövärderingar uppskattas mer”, funderar Rissanen och tillägger att åtminstone Fimpec är redo att för egen del svara mot utmaningen och att det finns intresse och iver för nya kanalprojekt.

”Kimola kanal var ett utmärkt projekt för oss. Det gav oss en möjlighet att utnyttja vår kompetens i konstbyggnad och vidareutveckla den med avseende på kommande projekt. Det rör sig om en exceptionellt mångsidig helhet i detta avseende”, konstaterar verksamhetsdirektör Jorma Paananen på Fimpec.

Erfarenheterna från vattenbyggande har även kunnat utnyttjas i bland annat Koskienergia Oy:s vattenkraftverk i Kuhankoski och i Vattenfalls fiskvägsprojekt i Hietamankoski och Leukunkoski.


Båtslussens längd är 35 meter, bredd 8 meter och slussningshöjd 12 meter.

Läs dessa härnäst