Samarbete och nya metoder ska tackla renoverings­skulden beträffande gatunätet i Jyväskylä

Jyväskylä stad har under de två senaste åren arbetat målmedvetet för att göra sig av med renoveringsskulden beträffande gatunätet. Den goda utvecklingen bygger på omfattande data om gatunätets skick, vilket har lett till att man kunnat välja arbetsobjekt och metoder på ett sådant sätt att de tillgängliga anslagen har gett maximal nytta. Fimpec Oy deltar i entreprenaden som expert och arbetsövervakare.

För några år sedan stod man i Jyväskylä inför en situation som är bekant i de flesta finska städer. Behovet av inbesparingar hade lett till att man på flera år inte hade hittat medel för att underhålla gatunätet och renoveringsskulden ökade så småningom.

”Beläggningsarbeten och nödvändiga reparationer gjordes, men inte nämnvärt något underhåll, det vill säga mindre reparationer och förstärkningar”, berättar Tuula Smolander, gatuchef på Jyväskylä stad.

Under de två senaste åren har man gått till väga på ett annat sätt i staden. Stora anslag har tilldelats för att avverka renoveringsskulden och år 2019 kommer reparationsarbeten att utföras på cirka 30 gator.

Enklare att allokera resurser rätt när man känner till gatunätets skick

Undersökningsdata ligger som grund för detta uppvaknande. I Jyväskylä har man i många års tid samlat in, sparat och systematiskt analyserat data om gatunätet. Jyväskylä är den enda staden i Finland som har mätt och undersökt hela gatunätets skick redan två gånger bland annat med hjälp av markradar.

”Jag tror att vi känner till skicket på vårt gatunät bättre än någon annan stad i Finland. Tack vare de två mätnings- och analysomgångarna har vi också fått information som hjälper oss att förutse hur gatunätets skick utvecklas och vi har redan kunnat bedöma effekterna av åtgärder som redan har vidtagits. Det känns bra att även beslutsfattarna har insett att bra underhåll förebygger en situation där gatorna förfaller till saneringsskick varvid reparationerna blir avsevärt dyrare”, konstaterar Smolander och påpekar att det i grund och botten handlar om att sköta stadens egendom.

”Systematiskt underhåll av gatorna är en del av egendomsförvaltningen. Vi strävar efter att hålla det gatunät som ligger på vårt ansvar i sådant skick att det betjänar användarna och att värdet bibehålls.”

Arbetet i Jyväskylä har också noterats på annat håll. Ett bevis på detta är att Finlands kommuntekniska förening i maj 2019 beviljade projektet gatunätets renoveringsskuld utmärkelsen Kommunteknisk prestation. I motiveringarna till utmärkelsen lovordades bland annat det att Jyväskylä är en av de få kommuner som har lyckats minska sin renoveringsskuld beträffande gatorna. Tuula Smolander premierades å sin sida för sin långvariga och ihärdiga utveckling av kommunteknik med utmärkelsen Suomen kuntatekniikan kehittäjä 2019.

Det som karakteriserar Jyväskylä är att de pengar som beviljats för underhåll har allokerats till de rätta arbetsobjekten och att pengarna har använts så effektivt som möjligt. Smolander säger att rätt information om gatunätets skick är avgörande för detta.

”Utifrån mätningarna har vi klassificerat gatorna i fem kategorier efter skicket och arbetena har allokerats till sådana objekt där reparationerna ger den bästa nyttan. Alltför ofta väljs objekten på magkänsla och en ytlig granskning.”

Fimpec som expert och arbetsövervakare

Stor vikt har fästs vid att hitta de rätta objekten och välja de arbetsmetoder som lämpar sig bäst för dem. I det här arbetet och övervakningen av arbetet fick staden hjälp av Fimpec Oy, som har ansvaret för övervakningen av beläggningsarbeten i Jyväskylä.

”För oss har det varit viktigt att få med experthjälp för att driva igenom jobbet, eftersom vi själva har begränsade resurser och arbetet också är säsongsbetonat, vilket ökar utmaningarna när det gäller att arrangera övervakning”, berättar Smolander.

”Vi har två roller i renoveringsskuldprojektet. Först och främst övervakar vi arbetet och kvaliteten i arbetet. För det andra har vi varit med och upprättat en lista över underhållsobjekten och planen för vilken teknik som ska användas var”, berättar Tommi Pakarinen, som bär huvudansvaret i projektet hos Fimpec.

Han säger att företaget gått med i projektet fördomsfritt. Utöver traditionella metoder har man även använt sig av sådana metoder som är mer sällsynta inom gatubyggande.

”Två bra exempel på detta är användningen av geonät och stabilisering. De är vanliga till exempel inom vägbyggande men vi anser att de lämpar sig väl också för att förstärka gatuobjekt som ett alternativ till omfattande massabyten. Båda har använts tidigare också i Jyväskylä men nu har användningen ökats märkbart.”

Fungerande samarbete

En aktiv amortering av saneringsskulden har nu pågått i två år. Vid sidan av de goda resultaten är Tuula Smolander och Tommi Pakarinen nöjda med samarbetet.

”Det är viktigt att kommunikationen har fungerat. Av våra anställda har jag fått positiv respons bland annat för att de reagerar när man tar kontakt och tar tag i uppgifter snabbt och konkret. Ärenden sköts inte endast vid skrivbordet utan vid behov utreds de på plats på objektet. Likaså har svaren och anvisningarna varit tydliga”, säger Smolander.

”För Fimpec har det gynnat oss mycket att vi fått vara med redan när arbetet planeras. Det gör det lättare att förstå helheten och det har gett oss möjlighet att förse kunden med hela vår expertis till exempel beträffande valet av lämpliga arbetsmetoder för varje objekt. Projektet har även visat Jyväskylä stads vilja att driva underhållsarbetena framåt systematiskt och att vid behov också införa nya lösningar”, tillägger Pakarinen.

 

Läs dessa härnäst