Ett enhetligt team låg bakom Metsä Groups bioprodukt­fabrik

Det största projektet i den finska skogsindustrin historia, Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski, startade enligt planerna den 15 augusti 2017, aningen över två år efter att byggandet påbörjats. Officiellt invigdes anläggningen den 18 oktober, så man kan tala om ett lyckat projekt som framskred enligt planerna. Fimpec Oy svarade för ledning och övervakning av byggarbetena på bioproduktfabriken samt för ledning och övervakning av anläggningsinstallationerna.

Vi frågar Timo Merikallio, direktör för bioproduktfabriken, hurdant projektet var ur projektdirektörens perspektiv?

Det har varit ett stort och intressant projekt som har genomförts i god anda. Förberedelserna och projekteringen startade redan 2013 i ett litet trepersoners gäng och 2014 rekryterades cirka 20 personer med i teamet, varvid projekteringen började på allvar. Investeringsbeslutet för bioproduktfabriken fattades ju den 21 april 2015 och byggandet startade i maj 2015.

I Äänekoski höll såväl tidsplan som budget. Vad berodde detta på?

Utgångspunkten var hela tiden att vi inte hade några alternativ vad beträffade tidsplanen. Tidsplanen var helig för oss och allt annat underkastades den. Och när tidsplanen håller, håller oftast även budgeten.

För att tidsplanen ska hålla är det viktigt att planeringen är bra, och den startade alltså redan 2013 – i god tid innan projektet offentliggjordes. Under projekteringen sattes alla delar på plats och under byggarbetets gång höll vi fast vid de stora besluten och följde dessa.

Allt arbete var så transparent som möjligt hela tiden för att alla skulle veta var vi befann oss. När ledningen skedde på ett transparent sätt kunde man reagera på problem i tid.

Som bäst arbetade över 3 000 arbetstagare på byggarbetsplatsen samtidigt. Totalt sysselsatte projektet över 13 500 personer och över tusen företag. Hur lyckades ni hålla helheten i schack?

Bara inom byggandet fanns det cirka etthundra delentreprenader och byggherreorganisationen övervakade själv alla dessa. Det var kanske inte det lättaste sättet, men resultatet var bra. Veckovisa möten spelade en viktig roll för den interna informationsgången på byggarbetsplatsen. Bioproduktfabrikens byggarbetsplats använde sig även av ett projektledningssystem som gav specifik och aktuell information om de entreprenörer och anställda som arbetade på byggarbetsplatsen och om deras nationaliteter.

En viktig grej var att vårt projektteam på 100 personer arbetade ihop även om personerna i teamet kom från olika organisationer. Av teamet var 30 personer anställda av Metsä Group och resten var externa rekryteringar. Alla integrerades ända från början i teamet och informationen delades ut baserat på detta.

Ni varken ledde eller övervakade byggandet själva, utan ni överlät det till en extern part. Varför valde ni att göra så?

Valet var naturligt eftersom Metsä Group saknar en egen byggherreavdelning och därmed kompetens för byggrelaterade ärenden som är en sak för sig. Det väsentliga i detta hänseende är att vi inte utlokaliserade varken byggherreverksamheten eller några andra ansvar, utan vi integrerade de personer som hade ansvaret för dessa i vårt eget team, oavsett vilket företag de arbetade för.

Ni valde Fimpec för att leda och övervaka byggarbetena och de fick även ansvaret för att leda och övervaka utrustningsinstallationerna. På vilka grunder gjorde ni dessa val och hur upplevde ni samarbetet?

Fimpec valdes för dessa uppgifter genom en konkurrensutsättning på samma sätt som aktörerna inom de övriga delområdena. De klarade sig väl i konkurrensutsättningen av dessa delområden och tilldelades ombesörjandet av ansvaren utifrån offerterna.

Jag är nöjd med det Fimpec gjorde. Naturligtvis är det viktigt att de ”hårda” aspekterna, till exempel tidsplan och kostnadsprognoser, höll. Det kändes också bra att arbeta tillsammans med de anställda på Fimpec och de hade inga problem med att vara en del av teamet.

Detta var i och för sig ingen överraskning för mig eftersom jag kände till Fimpec och Pekka Salomaa från tidigare samarbeten. Ofta är det en fördel när man redan tidigare har hunnit finslipa gränssnittet.

Vad anser du att är viktigt när man ska leda ett byggprojekt?

De två viktigaste sakerna är att tidsplanen och kostnadsprognosen håller. Här fick vi hjälp av att Fimpecs Pekka Salomaa kom med i projektet i ett mycket tidigt skede. Han förde med sig expertis beträffande planeringen av byggandet och han förstod sig väl på projektet som helhet.

Över lag ansåg jag att det var viktigt att de som hade ansvaret för byggandet integrerades i den övriga projektorganisationen. Också här handlade det om att jobba som ett team oavsett vad man själv hade ansvaret för.

Jag tycker att kompetenta projektproffs, såsom Fimpecs personal, över lag spelar en stor roll i dylika projekt. För dem är sådana här stora projekt vardagsmat, medan de som arbetar på fabriken kanske råkar ut för ett stort projekt kanske en gång på tio år eller mer sällan.

Enligt min erfarenhet är projektproffs också mycket engagerade i projekten och gör sitt yttersta för projektet. Det är ju naturligt eftersom ett lyckat projekt för dem blir en rekommendation i framtiden.

Uppgifter om projektet

Fimpecs roll i projektet

Fimpec Oy svarade för ledning och övervakning av byggarbetena på bioproduktfabriken samt för ledning och övervakning av anläggningsinstallationerna som en del av beställarens projektorganisation. Som mest arbetade 23 Fimpec-anställda i projektet. Fimpec kom med i projektet i ett mycket tidigt skede i april 2015, när förstudien för projektet startade. De främsta uppgifterna inom byggherreverksamheten och övervakningen var:

Byggherreuppgifter i förstudiefasen

Förberedelser för och ledning av projektering

Förberedelser för byggandet

Styrning och övervakning av byggandet

Ledning och övervakning av installationsarbetena

Mottagning, driftsättning och garantitid

Läs dessa härnäst