Teknologi­expert i BioEnergo Oy:s biokonver­sionsanlägg­ningsprojekt

BioEnergo Oy:s biokonversionsanläggningsprojekt är en betydelsefull investering som ska minska utsläppen från trafiken. Fimpec (CTS Engtec) deltar i projektet som teknologiexpert.

Fimpec (CTS Engtec) är med som teknologiexpert i BioEnergo Oy:s investeringsprojekt för en biokonversionsanläggning i Björneborg. BioEnergo planerar att bygga anläggningen i Kaanaa industriområde. Det rör sig om en betydelsefull investering för att minska utsläppen från trafiken. Anläggningen ska vara färdig i början av 2023.

”CTS Engtec har redan i flera års tid varit en viktig partner för BioEnergo beträffande utveckling av biokonversionsprojektet och tekniken. CTS har på flera sätt en viktig roll och jag är glad över att vi ny som ett resultat av samarbetet har kommit till nästa skede i projektet”, konstaterar Timo Saini, styrelseordförande för BioEnergo, och fortsätter: ”Projektutvecklingen framskrider mot ett investeringsbeslut och vi fortsätter gärna det här samarbetet med CTS.”

Enligt Antti Lukka, VD på CTS Engtec, är BioEnergos projekt intressant och det fördjupar ytterligare samarbetet mellan bolagen.

”BioEnergo har målmedvetet och långsiktigt drivit investeringsprojektet framåt och CTS Engtec har deltagit som expert ända från de första stegen i projektet. Vi bidrar med bred expertis inom bioteknik och projektutveckling samt med lång erfarenhet från processindustrin. Med dessa byggstenar kan vi styra projektet”, berättar Lukka.

Den nya fabrikens huvudprodukt är andra generationens bioetanol som används som tillsatsämne i bensin. En annan produkt från anläggningen är en stor mängd fast lignin som kan användas i stället för oljebaserad bitumen. En tredje produkt från anläggningen är biogas, som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och som i allt större utsträckning används som bränsle i trafiken.

Läs dessa härnäst