Metsä Groups Pro Nemus-besökarcenter restes i Äänekoski under Fimpecs ledning

Metsä Groups Pro Nemus- besökarcenter på fabriksområdet i Äänekoski är ett fascinerande ställe som ger en översikt av koncernen och dess verksamhet på ett upplevelserikt och minnesvärt sätt.

Utställningscentret har byggts av Metsä Groups egna träprodukter så bara byggnaden är en fin arkitektonisk referens. Fimpec Oy stod för byggherreuppgifterna och övervakningen i projektet.

Besökarcentret Pro Nemus har träkonstruktion och mörkgrå ytterpanel och särskiljer sig bland de övriga byggnaderna på Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski, men den kantiga formen och glasytorna kopplar å andra sidan centret till en del av fabriksmiljön. Fabrikens verkliga karaktär framträder när man stiger in i de moderna och ljusa lokalerna, där naturmaterial och spetsteknologi möts.

Det rör sig inte om någon traditionell utställningslokal utan man får ta del av Metsä Groups verksamhet genom att uppleva och vara aktiv. I besökarcentret kan man bland annat göra virtuella fabriksronder, prova på en skogsmaskinssimulator, lära sig om slutprodukter, innovationer och bioprodukfabrikens ekosystem. En imponerande installation är utställningen En hållbar skogsekonomi, där man på riktiga trädstammar speglar information om trädbeståndet i de finska skogarna och om hållbar användning av skogarna.

Också byggnaden i sig berättar om Metsä Group och dess produkter. Trä- och plywoodytor syns såväl inomhus som utomhus och till exempel stommen är gjord av MetsäWoods Kerto®LVL.

Målsättningarna uppfylldes

För Metsä Group var Pro Nemus ett viktigt projekt, eftersom Metsä Group tidigare inte har haft en motsvarande plats som presenterar koncernens verksamhet och produkter. Beställarens representant i projektet, produktionsdirektör Camilla Wikström inom Metsä Fibres massaverksamhet, berättar att målen sattes högt.

”Vi ville ha ett ställe dit vi kan ta våra intressenter och erbjuda dem en möjlighet att få en helhetsbild av vad vi gör på Metsä Group, hurdana produkter och innovationer vi har samt vilka möjligheter bioekonomin erbjuder. Vi ville ända från början att detta kan ske genom aktiviteter och upplevelser. Dessa mål kunde vi svara mot väl och slutresultatet är imponerande.”

Pro Nemus invigdes den 12 juni 2018. Projekt- och genomförandeplaneringen gjordes under första hälften av 2018 och det egentliga byggarbetet startade i månadsskiftet september–oktober 2017, så projektet genomfördes alltså inom en mycket strikt tidsram. Wikström anser att också detta bör ses som en framgång.

”För beställaren är det naturligtvis viktigt med ett bra slutresultat och att såväl tidsplanen som budgeten höll. Det som också var bra i projektet är att helheten hölls under kontroll och att samarbetet mellan de olika parterna löpte på. I sådana här projekt där det finns en mängd speciella krav finns det också en massa specialkompetens och många olika aktörer, vilket sätter hårda krav på dem som leder projektet.”

Ett lyckat och lärorikt projekt

Fimpec Oy stod för byggherreverksamheten i Pro Nemus-projektet. Bolaget deltog i projektplaneringen, svarade för ledning av projekteringen och anskaffningsaktiviteterna samt övervakade projektgenomförandet. Operativa direktören Marko Mäkimartti säger att det rör sig om ett speciellt och intressant projekt där kunnandet hos flera experter på Fimpec utnyttjades.

”I projektet ingick det en massa specialprojektering och det förutsatte nya byggnadstekniska lösningar. Detta berodde på byggnadens användningsändamål. Bland annat var vi tvungna att hela tiden beakta presentationstekniken och de krav den ställde. ”

Projektet genomfördes som delade målprisentreprenader där Rakennustoimisto Kalevia Aronen Oy var huvud- och byggentreprenör och ESP Suomi Oy var VVSAE-entreprenör. Leveransen av trädelarna var beställarens separata anskaffning och den levererades av VVR Wood Oy i samarbete med Metsä Wood.

Mäkimartti bedömer att projektet lyckades väl men att det samtidigt bevisade att det i branschen finns ett behov av aktörer som behärskar helheter.

”Det finns nog aktörer som behärskar olika delmoment, men inga som behärskar helheter, vilket sysselsätter projektledningen i projektet. Här finns det alltså ett behov av en aktiv aktör som vill ta hand om större helheter precis som inom stål- och betongindustrin. Vi lyckades dock driva igenom projektet inom tidsplanen och budgeten. Jag måste alltså vara nöjd med helheten”, säger han.

Pro Nemus

Läs dessa härnäst