Ett varulager färdigställdes framgångsrikt i hamn- och storindustri­området i Karleby

Sakkunniga från Fimpecs fastighetssektor var med om att låta bygga ett varulager i Karleby hamn för Oy Adolf Lahti Yxpila Ab. Fimpec förde med sig fastighetskunnande till alla skeden av projektet, börjande från projektplanering och konkurrensutsättning av entreprenörerna till själva uppförandet och arbetsplatsövervakningen.

Fimpec har åter framgångsrikt slutfört ett fastighetsprojekt, när ett varulager i Karleby hamn blev färdigt i slutet av maj 2021. Kunden i projektet var Oy Adolf Lahti Yxpila Ab. Fimpec var med i projektets hela livscykel. Oy Adolf Lahti Yxpila Ab är ett företag i logistikbranschen, som hör till KWH-koncernen.

Projektet innefattade uppförandet av ett varulager på 4000 m². Lagret skräddarsyddes utgående från Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:s kunders behov och Fimpec var med redan från och med planeringsskedet. I fastigheten lagras en kundfabriks slutprodukter samt förnödenheter som används i produktionen.

Fimpecs Olli-Pekka Salomaa som verkade som projektchef och byggteknisk övervakare i projektets byggnadsskede berättar att Fimpecs roll var omfattande i alla skeden av projektets livscykel och att ansvaret var ansenligt.

”Vi fick vara med i varulagerprojektet i Karleby hamn redan från första början. Vi var med i projektet genast i lokalbehovsutredningsskedet för två år sedan. Därefter bar vi ansvaret för bygglovsskedet och konkurrensutsättningen av entreprenörerna ända till övervakningen av arbetsplatsen och uppförandet. I byggskedet var också övervakarna av hustekniken på el- och VVS-sidan från Fimpec”, uppger Salomaa.

Projektet hade dessutom egna utmaningar, som Fimpec med sin gedigna projektledningskompetens alltid har förberett sig för väl. I detta projekt medförde i synnerhet grundförhållandena på arbetsplatsen egna särdrag.

”Grundförhållandena på arbetsplatsen var mer utmanande än vanligt, eftersom grundvattnet var nära. Dessutom hade det tidigare komposterats jord på tomten. Av denna orsak fick projektet extrafaser bland annat i form av utbyte av jordmassor och grundvattensänkning”, beskriver Salomaa.

Trots utmaningarna fick man projektet lyckligt i mål. Salomaa konstaterar att projektet gett Fimpec mer synlighet i Karlebytrakten och Västra Finland. Den viktigaste framgångsmätaren för Fimpec är dock alltid en nöjd kund. IMO-lagret i Karleby hamn är ett gott bevis för ett lyckat samarbete mellan Oy Adolf Lahti Yxpila AB och Fimpec.

Antti Ylitalo från Oy Adolf Lahti Yxpila Ab begrundar samarbetet mellan sitt företag och Fimpec i en positiv anda: ”När det finns goda typer runtom och dialogen är rättfram, så visst fungerar samarbetet då bra.”

Utmaningar för samarbetet och det lyckade genomförandet av hela projektet uppstod av coronapandemin som uppenbarade sig mitt i allt och det geografiska avståndet som i förväg gjorde Ylitalo litet betänksam, när projektet fanns i Karleby och Fimpecs gäng kom från Jyväskylä.

”Rädslan visade sig vara onödig, man märkte inte ens det geografiska avståndet och coronan tvingade ju oss alla till distansmöten i varje fall. Det är lätt att lita på Fimpecs gäng och det var angenämt att jobba med dem. Vi ser framtiden an med positivt sinne och från fall till fall utvärderar vi också eventuella nya samarbetsprojekt.”

Läs dessa härnäst