Fimpec med och bygger fiskvägar i Hietamankoski och Leuhunkoski dammar

Byggandet av Hietamankoski fiskväg i Äänekoski ger bland annat insjööringar en förbindelse förbi Hietamankoski kraftverk längs Saarijärvileden. Fimpec arbetar som byggherrekonsult i det krävande projektet.

Ur byggandets perspektiv är Hietamankoski fiskväg en 125 meter lång brokonstruktion i armerad betong, bestående av en övre och nedre bassäng och ett mellanliggande avsnitt med lodräta spalter, där det med jämna mellanrum finns vilobassänger med långsammare flöde. En särskild utmaning för projektet var att fiskvägen byggs i ett trångt utrymme mellan kraftverkets nedre kanal och förbiflödeskanalen. Delvis utfördes arbetet på mycket hög höjd. På grund av utrymmesbristen och omgivningens topografi utgörs fiskvägen i sin helhet av de fiskvägsavsnitt som byggts av tekniska betongkonstruktioner. En del av fiskvägen är byggd på pelare och en del ligger på marken. Den nedersta fjärdedelen av fiskvägen har delvis byggts i en kanal som brutits under vattenytan.

Byggarbetena i projektet startade i april 2019 och fiskvägen togs i bruk våren 2020. Kostnadsuppskattningen var totalt 2,4 miljoner euro och stöd för att bygga den erhölls genom EU:s projekt Freshabit LIFE JP samt från finska statens anslag för spetsprojekt. De övriga kostnaderna står Vattenfall Oy för.

I samma helhet ingår byggandet av Leuhunkoski fiskväg i Saarijärvi. Projekteringen av den påbörjades i september 2019 och byggarbetena påbörjades år 2020. Byggandet av dessa två fiskvägar syftar framför allt till att återställa den mycket utrotningshotade insjööringens vandringsförbindelse längs Saarijärvileden. Flera andra fiskarter kan också använda fiskvägarna.

Fimpec som byggherre för fiskvägar

I fiskvägsprojektet i Hietamankoski arbetar Fimpec Oy som byggherrekonsult och säkerhetskoordinator och har varit med i projektet ända sedan projekteringsfasen som startade under sommaren 2018. Fimpec har haft ansvaret för att leda projekteringen i projektet, byggherreverksamheten, byggnadsövervakningen samt säkerhetskoordinatorns uppgifter.

På samma sätt deltar Fimpec också i byggandet av Leuhunkoski fiskväg.

Läs dessa härnäst