Fimpec svarar för projekt­ledning och övervakning i Turun seudun puhdistamos projekt för effektivisering av avlednings­röret

Turun seudun puhdistamo Oy investerar i ett nytt avledningsrör från reningsverket i Kakolabacken och i en UV-desinficeringsanläggning och syftet med investeringarna är att minska avloppsbelastningen på havsområdet kring Åbo och öka reningsverkets funktionssäkerhet. Projektet ska genomföras med tunneltryckning och brytning.

Fimpec svarar för projektledning, övervakning och säkerhetskoordinatorns uppgifter i Turun seudun puhdistamo Oy:s projekt för effektivisering av avledningsröret från Kakolabacken. Fimpec valdes med i projektgenomförandet i början av projektet och i uppdraget ingår bland annat att leda och samordna projektframskridandet samt hantera risker. På byggplatsen deltar Fimpecs experter inom flera olika tjänstesektorer. Avledningsrörsprojektet sysselsätter som mest cirka tio Fimpec-anställda och uppdraget bedöms sträcka sig till projektavslutet våren 2023.

Projektet genomförs eftersom de nuvarande avledningsrören från Turun seudun puhdistamo Oy:s reningsverk i Kakolabacken, Åbo stads regnvattenavlopp, har otillräcklig kapacitet som överskrids vid hällregn. Då har man varit tvungen att begränsa tillflödet och orenat avloppsvatten har kommit ut i vattendragen. Regnvattenöversvämningarna har också orsakat störningar i stadsmiljön.

Av denna orsak investerar Turun seudun puhdistamo Oy i ett nytt avledningsrör och en ny UV-anläggning. I anslutning till det nuvarande reningsverket byggs en UV-anläggning under marken för att desinficera avloppsvattnet innan det leds ut i avledningsröret. Det avloppsvatten som lämnar reningsverket uppfyller efter UV-behandlingen de hygienkrav som ställs på simvatten. Det nya avsnittet av avledningsröret byggs genom att bryta en tunnel från reningsverket till Pansiovägen och därifrån vidare genom att driva en tunnel till hamnbassängen. För tunneltryckningen grävs ett startschakt i början av röret och ett avslutningsschakt i slutet av röret. Från startschaktet borras och drivs röret till avslutningsschaktet. Tunneltryckning är en ny teknik i Finland medan den är allmänt använd i Europa. Med den här tekniken är koldioxidavtrycket och energiförbrukningen avsevärt mindre än när man gräver upp marken. Tunneltryckningen medför också mindre störningar för trafiken och invånarna.

Uppdraget är viktigt för Fimpec eftersom samarbetet mellan de olika verksamheterna på Fimpec betonas. I projektet deltar Fimpecs experter på industri, fastighetsteknik och infrastrukturbyggande. Den projektansvarige projektdirektören, Esa Kunnassaari på Fimpec, beskriver projektet som samhälleligt betydelsefullt.

”Projektet är mycket mångfasetterat och därmed unikt. I projektet utnyttjas för första gången sådan installationsteknik som inte har använts i finska förhållanden i motsvarande utsträckning. Ur ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att miljöbelastningen i havet kommer att minska avsevärt efter projektet”, berättar Kunnassaari.

”Avledningsrörsprojektet är bolagets största investering efter att reningsverket togs i drift”, berättar Mirva Levomäki, VD för Turun seudun puhdistamo Oy.

”Det nya avledningsröret ökar reningsverkets kapacitet och driftsäkerhet och dessutom minskar byggandet av UV-anläggningen avsevärt den hygieniska belastning som leds ut i havsområdet kring Åbo”, tillägger Jarno Arfman, teknisk chef och projektansvarig på Turun seudun puhdistamo Oy.

Ytterligare information:

Esa Kunnassaari
projektdirektör
Fimpec Oy
+358 40 070 2621

Jorma Paananen
verksamhetsdirektör, Infra
Fimpec Oy
+ 358 40 034 7373

Mirva Levomäki
verkställande direktör
Turun seudun puhdistamo Oy
+358 40 712 6241

Läs dessa härnäst