Tunnel­drivnings­projektet i Kakolabacken i Åbo slutfördes

Drivningstekniken visade sin styrka i Turun seudun puhdistamo Oy:s projekt där avledningsröret effektiviserades med ett cirka 800 meter långt rör med 2,5 meters diameter drevs på 8 meters djup utan att öppna gatorna. Fimpec svarade för projektledning, övervakning och säkerhetskoordinatoruppgifterna i projektet.

Turun seudun puhdistamo Oy låter i effektiviseringen av avledningsröret bygga ett nytt avledningsrör, som ska leda renat avloppsvatten från reningsverket i Kakolabacken till Åbo hamn. Det speciella i projektet är att största delen av avledningsröret har byggts med drivningsteknik för att skona miljön samt för att minimera koldioxidavtrycket och de störningar som trafiken och invånarna upplever.

På det avsnitt där avledningsröret byggdes genom drivning grävdes marken upp endast vid start- och avslutningsschakten. Det 800 meter långa röravsnittet med 2,50 meters innerdiameter mellan schakten byggdes genom att driva rörelementen. Med denna metod drivs 4 meter långa rörelement in i marken på cirka 8 meters djup ett rörelement åt gången samtidigt som marksubstans avlägsnas framför rörledningen. Drivningsentreprenör är irländska Ward and Burke Group Ltd.

Rördrivningen påbörjades i slutet av juni 2020 vid startschaktet i hamnområdet och en viktig mellanetapp nåddes den 4 augusti 2020 när det cirka 800 meter långa drivna avsnittet nådde målet vid avslutningsschaktet. Anordningens spets genomborrade exakt den fördefinierade positionen i avslutningsschaktet efter att fronten i genomsnitt framskridit cirka 25 meter om dagen.

Det är ett mycket krävande och exceptionellt projekt och motsvarande metod har inte tidigare använts i Finland i samma skala. Drivningen slutfördes dock på dryga fem veckor, cirka två veckor i förtid.

”Drivningen var en perfekt framgång! Arbetsskedet slutfördes i förtid, genomförandet medförde inga betydande olägenheter i omgivningen och genomförandesättet medförde inga extra kostnader. Vi är mycket nöjda med detta”, säger Jarno Arfman, teknisk chef och projektansvarig på Turun seudun puhdistamo Oy.

Fimpec står för projektledning och övervakning

Fimpec Oy svarar i effektiviseringsprojektet för projektledning, övervakning och säkerhetskoordinatorns uppgifter. Projektdirektör Esa Kunnassaari på Fimpec säger att när man använder en metod som inte använts i Finland tidigare, betonas vikten av förhandsplaneringen samt det att man förbereder sig på eventuella avvikande situationer. Riskkartläggningen måste göras med omsorg, eventuella avvikande och överraskande situationer måste kartläggas på bred front och man måste på förhand planera tillvägagångssätten i fall av avvikande situationer.

”Drivningen gjordes i lerbankar, moränbankar samt mitt under vägområdet längs Pansiovägen. När avledningsröret installerades gick man fram under den befintliga kommunaltekniken utan att störa dess funktion. Likaså möjliggjorde användningen av metoden att Pansiovägen kunde trafikeras medan drivningen pågick. Eftersom metoden har så små miljökonsekvenser var det många i området som kanske inte ens märkte hela arbetsskedet.”

Enligt Kunnassaari har metoden flera fördelar. Bland annat ett minimalt behov av att gräva upp marken, trafiken kan fortlöpa utan störningar medan arbetet pågår och rördragningen kan göras på ett större djup under den befintliga kommunaltekniken.

”Vi tror att metoden kan utnyttjas i större skala i Finland och att den know-how vi fått från projektet kan främja genomförandet av motsvarande projekt”, konstaterar han.

”För Fimpec är detta ett mycket betydelsefullt projektledningsprojekt inom konstbyggnad och där vi kan visa vår kompetens i en krävande bygghelhet där ny teknik används”, tillägger verksamhetsdirektör Jorma Paananen.

Projektet slutförs våren 2023

Till avledningsrörprojektet hör även en Uv-desinficeringsanläggning som ska byggas i anslutning till det nuvarande reningsverket i Kakolabacken. Efter rening och UV-desinficering uppfyller det renade avloppsvatten som leds ut i havet de hygienkrav som ställs på simvatten och den hygieniska miljöbelastningen på Åbo havsområde minskar avsevärt. Hela projektet slutförs våren 2023.

Turun seudun puhdistamo Oy är en regional tjänsteleverantör som ägs av 14 kommuner och som erbjuder ägarna högklassiga vattenreningstjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Bolaget är ansvarigt för verksamheten och reningsresultatet på vattenreningsverket i Kakolabacken.

På bilden: Drivningen av avledningsröret startade i slutet av juni i startschaktet (t.v.) och den slutfördes i avslutningsschaktet den 4 augusti cirka två veckor i förtid (t.h.). Mellan schakten finns det ett 804 meter långt drivet avsnitt. (Bilderna: vänster Juha Väyliö och höger Jarno Arfman)

Läs dessa härnäst