Fimpecs serviceutbud utökades till tjänster för kostnads­styrning

Fimpec har utökat sitt serviceutbud genom att separera tjänsterna för kostnadsstyrning till en egen helhet. Tjänsterna baseras på Fimpecs nya QIM-koncept för hantering av mängddata som bidrar till att byggprojekt kan genomföras inom den fastställda budgeten och tidsplanen.

Fimpec Oy har under sin existens varit med och genomfört bland annat tiotals stora investeringsprojekt inom olika industribranscher. Från dessa projekt har ett omfattande och mångsidigt efterkalkylmaterial bildats och från det har Fimpec nu skapat sitt eget QIM-koncept (Quantity Information Management) för hantering av mängddata i byggprojekt.

Med hjälp av konceptet kan man hantera kostnaderna i även stora byggprojekt inom olika delområden, såsom materialanskaffningar, tidsplanering samt byggplatsledning, resursallokering och anskaffningar. På detta sätt blir det enklare att genomföra projektet inom den fastställda budgeten och tidsplanen.

”Naturligtvis har vi utnyttjat vår expertis inom hanteringen av mängddata redan tidigare i de projekt vi varit med. I QIM-konceptet har vi emellertid fört hanteringen av mängddata ett steg framåt på ett sätt som utökar dess användningsmöjligheter och gör det möjligt att produktifiera det till en tjänst som vid sidan av industriprojekt även kan utnyttjas inom husbyggande och infrastrukturbyggande”, berättar Teppo Grén, operativ direktör med ansvar för kostnadsstyrning.

Hanteringen av mängddata ger besparingar

En viktig del av god hantering av mängddata är möjligheterna att nå betydande kostnadsbesparingar i byggprojekt. Enligt Grén är orsaken till detta i grund och botten mycket enkel.

”Ett bra exempel på detta är att man ofta, för säkerhets skull, hämtar mer material till byggarbetsplatsen än vad man egentligen behöver. Detta ger svinn och andra extra kostnader, som framför allt i stora byggprojekt kan utgöra en förvånansvärt stor kostnadspost.”

”Det är precis detta problem vi vill angripa med vårt QIM-koncept. Svinnet minskar när man kan räkna ut behovet mer exakt. På motsvarande sätt kan man enklare uppskatta den rätta kostnadsnivån på ett tillförlitligt sätt redan i ett tidigt skede av byggprojektet, vilket ger en grund för beslutsfattande och val av lösningar. På sätt och vis handlar det om att införa LEAN-tänkandet i kostnadsstyrningen, det vill säga att minimera sådant som är onödigt.”

Möjliggjordes av den datatekniska utvecklingen

Man har redan tidigare eftersträvat exakt kostnadshantering. Enligt Teppo Grén är det ändå först nu som tiden är mogen för detta utvecklingssteg. Den tekniska utvecklingen ligger som grund.

”Jag har själv undersökt och utvecklat frågor kring kostnadshantering sedan 1980-talet och det har ända från början varit en viktig del av Fimpec Oy:s verksamhet. Nu har vi äntligen nått det läget där det har blivit möjligt att integrera erfarenhet och data med modern teknik då till exempel 3D-datamodellering och tillhörande kompetens har utvecklats tillräckligt.”

Utvecklingen av QIM-konceptet är också förknippat med en utökning av Fimpecs serviceutbud. Från och med början av året har tjänsterna för kostnadsstyrning separerats till en egen helhet med mängdkalkyltjänster, kostnads- och avtalsadministrationstjänster och kostnadsuppskattningar.

Läs dessa härnäst