Projektet för avledningsröret från Kakolabacken i Åbo har framskridit till byggandet av UV-anläggningen

Turun seudun puhdistamo Oy:s avledningsrörprojekt har framskridit till byggandet av UV-anläggningen, vilket påbörjades i maj 2021. De tidigare rördrivnings- och brytningsentreprenaderna har slutförts. Fimpec har levererat projektlednings- och övervakningstjänster till projektet sedan maj 2020.

Det speciella i avledningsrörprojektet är att avledningsröret byggts genom att driva det och att marken endast grävdes upp vid ett startschakt i hamnområdet (nr 2 på bilden) och ett avslutningsschakt i Hansaparken (3). Det 804 meter långa röravsnittet med 2,50 meters innerdiameter mellan schakten byggdes genom att driva rörelementen från startschaktet i hamnen till avslutningsschaktet i Hansaparken. Den cirka 25 meter långa slutdelen av avledningsröret mellan startschaktet i hamnen och ut till havet (4) byggdes delvis inom ett område som avgränsades med spontväggar.

I brytningsentreprenaden bröts ett utrymme för UV-desinficeringsanläggningen (1) i anslutning till Kakolabackens nuvarande reningsverk. Utrymmet för UV-desinficeringsanläggningen bröts i krävande förhållanden i den omedelbara närheten av reningsverket och ett daghem, som båda var i drift. Dessutom bröts i entreprenaden en cirka 300 meter lång avledningstunnel från UV-desinficeringsanläggningen (1) till avslutningsschaktet (3) i Hansaparken, där den brutna avledningstunneln och det drivna röravsnittet förenades.

I projektets tidigare entreprenadskeden har byggandet av avledningsrörledningen inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt bergsbyggande haft en viktig roll. När projektet nu gått över till det nya entreprenadskedet, byggandet av UV-desinficeringsanläggningen, betonas de byggnadstekniska-, maskin- och apparattekniska arbeten samt integrering av den kommande UV-anläggningen till den nuvarande anläggningen. Det är också viktigt att säkerställa att funktionerna i den nuvarande anläggningen inte störs när UV-desinficeringsanläggningen byggs.

Byggandet av UV-anläggningen startade i maj 2021

Det egentliga byggandet av UV-desinficeringsanläggningen startade i maj 2021. Skanska Infra Oy genomför UV-anläggningsentreprenaden åt Turun seudun puhdistamo.

I entreprenaden byggs UV-desinficeringsanläggningen i de bergsutrymmen som brutits i den tidigare entreprenaden i anslutning till det nuvarande reningsverket. Dessutom kommer man i entreprenaden att utföra installationer i den anläggning som är i drift.

”Det byggande av UV-anläggningen som nu påbörjas är en tvärfacklig och krävande del av avledningsrörprojektet och när det är slutfört kommer avledningstunneln och -röret att tas i drift. Det är en glädje att få vara projektansvarig i projektet när man får samarbeta med Fimpecs erfarna proffs”, säger Jarno Arfman, teknisk chef på Turun seudun puhdistamo Oy.

”Det är ett viktigt och betydelsefullt projekt inom infrabranschen för Fimpec och det känns bra att fortsätta samarbetet med vår kund Turun seudun puhdistamo Oy”, konstaterar projektdirektör Esa Kunnassaari på Fimpec.

Hela projektet slutförs våren 2023

Efter rening och UV-desinficering uppfyller det renade avloppsvatten som leds ut i havet de hygienkrav som ställs på simvatten och den hygieniska miljöbelastningen på Åbo havsområde minskar avsevärt. Hela projektet slutförs våren 2023.

Turun seudun puhdistamo Oy är en regional tjänsteleverantör som ägs av 14 kommuner och som erbjuder ägarna högklassiga vattenreningstjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Bolaget är ansvarigt för verksamheten och reningsresultatet på vattenreningsverket i Kakolabacken.

Läs dessa härnäst