Fimpec övervakade byggandet av Vuonteensalmi bro

Den nya Vuonteensalmibron i Laukaa byggdes på landsväg 640 i ett lyckat projekt där samarbetet mellan de olika parterna löpte på särdeles smidigt och bekymmersfritt. Fimpec Oy var övervakare och säkerhetskoordinator i projektet.

I broprojektet i Vuonteensalmi byggdes en förspänd kontinuerlig balkbro med tre fält (44+56+44 m) i armerad betong. Den ersatte den smala och viktbegränsade fackverksbron från 1933 som var i dåligt skick. Projektet gick på dryga 5 miljoner euro och inkluderade utöver bron, på cirka en kilometers avsnitt, förbättring av huvudvägen och dess anslutningar, byggande av en gång- och cykelväg bredvid huvudvägen, omplacering av vatten-, avlopps- och elledningar, förnyande av vägbelysningen samt rivning av den gamla bron. Projektet genomfördes från mars 2018 till augusti 2019 och det ingick i kommunikationsministeriets program över brosaneringsskuld som publicerades 2016.

Den nya bron är viktig för den omgivande regionen eftersom den också möjliggör näringslivets fullskaliga transporter på landsväg 640 mellan Metsolahti och Vihtavuori. Den gamla brons konstruktion och viktbegränsningar begränsade nämligen såväl landsvägstransporter som båttrafik. Vikten av broprojektet betonas av att vägen är en reservrutt för riksväg 4 till exempel vid störningar i närheten av Vaajakoski.

Fimpecs roll i projektet

I Vuonteensalmi broprojekt var Fimpec Oy övervakare av totalentreprenaden och säkerhetskoordinator i projektet. Det som präglade projektet var att samarbetet mellan beställaren, övervakaren och entreprenören fungerade exceptionellt smidigt, vilket berodde på öppenhet, expertis och en obeveklig attityd ända från början.

En viktig faktor för det lyckade slutresultatet var att Fimpec var på plats kanske mer än normalt. Detta påverkade andan på byggarbetsplatsen på ett positivt sätt när övervakaren inte bara var en inspektör som tittar in då och då, utan en person som strävade efter att hjälpa entreprenören med större och mindre utmaningar på byggarbetsplatsen innan de hann utvecklas till problem. Den öppna dialogen med beställaren och entreprenören gav de mest optimala lösningarna och en gemensam syn i respektive situation. Det är också värt att nämna att inte en enda olycka inträffade på byggarbetsplatsen.

Läs dessa härnäst