Finska Fimpec växte till internationell skala – modern projektledning förutsätter en modig attityd till samarbete

Den koncern som bildats av projekteringsbolaget CTS Engtec Oy, projektledningsspecialisten Fimpec Oy samt energiexperten Fundacon Oy är i fortsättningen verksamt under det gemensamma namnet Fimpec. Den nya Fimpec-koncernen siktar på stark internationell tillväxt i en bransch där flexibel problemlösning i projektledningen avsevärt minskar projektrisker och -kostnader. Ett modernt ledarskap ger experterna i branschen mer mångsidiga arbetsuppgifter och en bredare roll inom problemlösning.

Fimpec, projektkonsult för krävande projekt inom industrin och energibranschen samt specialist inom fastighets- och infrasektorn, vill i fortsättningen särskilja sig allt mer som en modern ledare inom en traditionell bransch. I investeringsprojekt betyder det att de invanda rollerna bryts ner på de villkor som en öppen och diskuterande problemlösning ställer.

”Vi måste vara beredda på och genuint öppna för att lyssna, samarbeta och diskutera”, förklarar VD Antti Lukka, på Fimpec Group Oy. ”Traditionellt sett finns det alltid vissa roller i projekten, men vi är övertygade om att man kan nå bättre resultat när man tar sig an problemlösningen ur det gemensamma projektets och inte de olika rollernas perspektiv. Vår verksamhet utgår ju ifrån att projekten är komplexa och svåra”, sammanfattar Lukka. ”Vi är ändå passionerade över att få dem att lyckas.”

I praktiken måste servicehelheterna alltid anpassas till projektet och kundens behov. Flexibiliteten avser såväl processerna, sökande av lösningar för byggandet som tidsplanering som beaktar konjunkturerna. Enligt Lukka är det just hur man tar sig an helheter och är beredd att samarbeta som särskiljer projektledaraktörerna från varandra: ofta är man rädd för att man blir tvungen att betala om man föreslår en ny lösning. Fimpecs intregrerade projektledning gynnar alla och IPD-genomförandet (”integrated project delivery”) kan även tillämpas på underliggande helheter – det är arbetssättet som avgör.

”Varje projekt är fyllt av problem och utmaningar. En aktör kan nog skapa många problem men ingen aktör kan ensam lösa ett enda problem”, sammanfattar Lukka. ”Utmaningar löses bäst genom att sätta sig vid samma bord och inte hojta från grannbordet.”

Målet är en omsättning på 50 miljoner euro under de närmaste åren och att ha de bästa experterna i branschen

Fimpecs rötter ligger i finska företag vars ägare ända från början också har varit med i den operativa verksamheten. Ett engagerat ägande har även gett en stabil finansiering och stärkt Fimpecs mångsidiga kompetens.

”Vår tillväxtstrategi har realiserats på ett mycket naturligt sätt i form av företagsförvärv och en utveckling av verksamheten. Det gemensamma Fimpec-varumärket innebär att också vårt yttre nu motsvarar vår dagliga serviceverksamhet. Det vi tog sikte på för några år sedan ligger nu redan mycket nära”, förklarar Lukka.

”Tillväxt genom företagsförvärv stöder en organisk tillväxt när de olika företagens starka sidor kompletterar varandra. Fimpecs rötter ligger i våra olika bolag som har varit mycket lite överlappande: i tjänstesortimentet ingår naturligt såväl projektlivscykel som tjänster som behövs i projekten. Nu söker vi moment i enhetlighet och ett gemensamt mål och samtidigt skapar vi mervärde för de tjänster vi redan har.”

Koncernen har trefaldigat omsättningen på tre år och siktar på en omsättning på 50 miljoner euro under de närmaste åren samt internationell tillväxt framför allt i Baltikum, Sverige, Tyskland och Sydamerika. Vid sidan av projektexport söks tillväxt i direkta utländska kundrelationer. För närvarande härstammar ungefär en tredjedel av omsättningen från utlandet och inom 3–5 år är målet att öka andelen till 50 procent.

I hemlandet sysselsätter till exempel ledningen av byggherreverksamheten på Metsä Fibres nya fabrik för bioprodukter i Kemi, där Fimpec har varit med och byggt upp projektgenomförandet redan i ett tidigt planeringsskede.

Tillgången till experter inom en växande bransch har också tvingat Fimpec att fundera över hur man ska locka de bästa experterna för att ersätta de åldersklasser som går i pension med en arbetsbild som intresserar experter i dag. Än så länge har Fimpec klarat sig väl, vilket enligt Lukka kan förklaras med Fimpecs flexibla kultur, hårda utvecklingstakt och utmanarstatus i branschen. Det växande bolaget behöver emellertid hela tiden nya anställda.

”Tillväxten och brytningen i arbetslivet har krävt att vi tydligt ändrat på hur experter leds och motiveras individuellt. Det är något helt annat än att bara arbeta långa dagar i en vinterkrigsanda. Lyckligtvis är dessa tider förbi. Arbetet ska vara intressant och arbetsuppgifterna ska vara lika moderna och flexibla som företaget”, tänker Lukka.

Mer information och intervjuförfrågningar:
Antti Lukka, tfn 040 535 0626
VD, Fimpec Group Oy

Ytterligare information:

Fimpec-koncernen utgörs av Fimpec Engineering Oy (CTS Engtec Oy), Fimpec PMO Oy (Fimpec Oy), Fimpec Energy Oy (Fundacon Oy), Fimpec Energy AB (Fundacon AB), Fimpec DeutschlandGmbH, Fimpec Uruguay S.A, Fimpec Chile SpA, SystemTest OÜ och Fimpec Group Oy (Smaragdus Oy). Namnbytena påverkar inte direkt bolagens operativa verksamhet eller kundrelationerna.

Fimpec är en expert som är specialiserad på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt inom energibranschen och industrin samt som expert inom fastighets- och infrasektorerna. Vi sysselsätter 260 proffs i sju länder och år 2020 omsatte vi 25,7 M€.

Vi leder ditt projekt till en övergripande framgång.

Läs mer: www.fimpec.com/sv

Läs dessa härnäst